POZOR - DOPRAVA ZDARMA OD 2 KARTONŮ | Minimální objednávka od 6 lahví | Speciální vinné balíčky S DOPRAVOU ZDARMA!

Pravidla spotřebitelské soutěže: Soutěž o 6 balíčků vín z Nikolsburgu!

Pravidla spotřebitelské soutěže: Soutěž o 6 balíčků vín z Nikolsburgu!

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané v České republice. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 1. Organizátorem soutěže je společnost AGROPOL Mikulov, spol. s r.o. Jiráskova 1246/13 692 01 Mikulov, IČO: 49444166, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 12161/KSBR.

 2. Soutěž bude probíhat v termínu od 14. června 2024 10:00:00 hod. do 30. června 2024 10:00:00 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 3. Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba, která bude mít po celou dobu trvání, a dále vyhodnocení soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook a splní dále uvedené podmínky.

 4. Účastník, se zapojí do soutěže tak, že:
 • na e-shopu https://eshop.vino-nikolsburg.cz/specialni-vinne-balicky/ si objedná jakýkoliv balíček vín s Dopravou ZDARMA
 • do Poznámky v objednávce napíše Soutěž2024
 • se přihlásí do svého profilu na sociální síti Facebook
 • a pod soutěžní příspěvek napíše odpověď na otázku uvedenou v příspěvku „Jak si nejraději vychutnáváte víno z Nikolsburgu“.

  Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, splňujícím pravidla Facebooku, a to jen jedenkrát po celou dobu jejího trvání. Identifikátorem soutěžícího je jeho osobní Facebook profil. Vyhrát v této soutěži může konkrétní soutěžící pouze jednou.
 1. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky vulgární, zesměšňující, rasistické, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

  Ze soutěže budou bez dalšího varování vyřazeni všichni soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže, a dále pak ti soutěžící, jejichž příspěvky budou v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo po celou dobu trvání soutěže (a i po jejím skončení) hodnotit, zda po dobu konání soutěže nedochází (nedošlo) k porušování pravidel soutěže. Zjistí-li nebo bude-li se organizátor domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel soutěže, je oprávněn bez další výzvy soutěžícího vyřadit ze soutěže.
 1. Výhrou v soutěži je: 6x balíček vína z Nikolsburgu – celkem 36 láhví vína. Výhrou v soutěži je: 6x balíček vína z Nikolsburgu – celkem 36 láhví vína. Balíček vína odešleme výherci každý měsíc, a to počínaje měsícem červenec 2024. Harmonogram poslání balíčku je červenec 2024, srpen 2024, září 2024, říjen 2024, listopad 2024, prosinec 2024.

  Výhru uvedenou výše získá 1 soutěžící, který do komentářů napíše odpověď na otázku uvedenou v příspěvku a objedná si na e-shopu jakýkoliv balíček vína s Dopravou ZDARMA. O výhercích rozhodne organizátor soutěže způsobem uvedeným níže.
 1. Výherce v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

  Organizátor nejpozději do 3 dnů od ukončení soutěže ze soutěžních odpovědí vybere 1 výherce. Kritériem rozhodování bude úplné dodržení podmínek soutěže.

  Vítěze soutěže zveřejní organizátor soutěže v komentářích u soutěžního příspěvku na facebookové stránce Víno Nikolsburg. Poté organizátor kontaktuje vítěze prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, kde je informuje o výhře a jejím předání.
 1. Výherci jsou povinni do 5 dnů od odeslání výše popsané informační zprávy o výhře doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře na e-mailovou adresu nazdravi@vino-nikolsburg.cz, ve které jsou zároveň povinni uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a platnou doručovací adresu na území České republiky.

 2. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

 3. Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Facebook. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytují účastníci Facebooku. Zapojením se do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

 4. V případě, že se výhru nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď na informační e-mail s uvedením celého jména, telefonního čísla a platné doručovací adresy na území České republiky, propadá tato výhra organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 5. V případě, že se např. do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících, jejichž příspěvky by splnili veškeré podmínky této soutěže, tak výhra, kterou nebude z tohoto důvodu možné udělit, se nepředá a propadá organizátorovi soutěže, který jako jediný je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 6. Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a prohlašuje, že se s pravidly řádně seznámil, pravidlům zcela rozumí a jeho souhlas je informovaný a dobrovolný.

  Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora soutěže), a to v rozsahu jméno, příjmení a údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Facebook související se soutěží, dále také jejich telefonní číslo a platnou doručovací adresu na území České republiky. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výhry. Osobní údaje výherce budou správcem z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 1 roku. Po těchto lhůtách budou poskytnuté osobní údaje vymazány.

  Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor.
  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 má soutěžící právo:
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, blokovat nesprávné a omezit jejich zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy správce,
 • právo na přenositelnost údajů

  Námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy včetně naplnění práv subjektů údajů ve smyslu ochrany osobních údajů může soutěžící podat na adrese správce: Alcadrain, s.r.o., sídlem Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika nebo na e-mailové adrese: marketing@alcadrain.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.
  Na zpracování poskytnutých osobních údajů účastníků se vedle organizátora mohou podílet dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
 1. Výhra v soutěži představuje dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhru v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

 2. Organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži či s užíváním výhry.

 3. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních příspěvků. Pouze organizátor (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhře v soutěži.

 5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 6. Pravidla soutěže jsou uveřejněna v dokumentu „Pravidla spotřebitelské soutěže: Soutěž o sikovky Knipex” na webové stránce https://www.alcadrain.cz/pravidla-soutezi/91-pravidla-soutezi/ . Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stejných místech jako původní znění pravidel.

 7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz